Nezávislé inspekce

Nezávislost osoby provádějící roční hlavní inspekci je vyžadována EN 1176-7, kde je uvedeno, že se jedná o odborně způsobilou osobu, která nebyla přímo zapojena do instalace zařízení a není zodpovědná za opravy a provoz.

V ČR byla konsensuálně vymezena samoregulační opatření v rámci Odborné sekce pro infrastruktury kvality Rady kvality České republiky. Zveřejněna byla např. v Příručce správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.), ISBN 978-80-87719-20-6, SČS 2016.

Zdůrazňujeme zejména: Osoba musí být nezávislá na zainteresovaných stranách, konkrétně –

 • Osoba se nesmí účastnit žádných činností, které mohou být ve střetu s nezávislostí jejího úsudku a integrity prováděné kontroly.
 • Například se nesmí angažovat ve výrobě, dodávkách, instalaci, nákupu, vlastnictví, užívání či údržbě předmětu inspekce.
 • Osoba nesmí být součástí právního subjektu, který se podílí na návrhu, výrobě, dodávkách, instalaci, nákupu, vlastnictví, užívání nebo údržbě předmětu inspekce.
 • Osoba nesmí být s takovým subjektem provázána (například smluvními vztahy).

Tyto aspekty by měl mít provozovatel velmi dobře vyhodnoceny a ošetřeny i z důvodu zajištění vlastního technického provozu a správy veřejného zařízení, které je často přenášeno na třetí osobu (technická správa zeleně, hřišť atp.), která pak zajišťuje nejen provozní činnosti, ale zadává k nezávislému provedení i roční hlavní inspekce.  Provozovatel se ale principiálně nemůže zbavit své odpovědnosti za bezpečný provoz veřejného zařízení, a proto je v jeho zájmu, aby roční hlavní inspekce smluvně zajišťoval on, včetně výběru inspektora (viz dále); tímto přístupem a postupem si zajistí přehled o stavu herních a sportovních zařízení, za které nese odpovědnost.

Nezávislá kontrola - doporučení Odborné sekce Rady kvality ČR

Pro herní a sportovní prvky dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení bylo vydáno velké množství technických norem. Text norem ve vztahu k provádění kontrol provozu není vždy natolik pregnantní, aby nevznikaly odlišné výklady na jejich zajišťování z hlediska nezávislosti a vyloučení střetu zájmů. Odborná sekce infrastruktury kvality Rady kvality České republiky, složená z nominovaných zástupcůodborníků z různých zainteresovaných stran ČR ve vztahu k technickým normám, posuzování shody, akreditaci, metrologii, dozoru nad trhem apod., zahrnujících státní správu, veřejné a příspěvkové organizace, zkušebny, profesní asociace, spotřebitelské organizace aj., přijala jako svoji prioritu v r. 2013 posoudit situaci a přispět k transparentnosti provádění kontrol dle norem.

Doporučení přijaté na této platformě k zajišťování kontrol zařízení hřišť, sportovišť apod., je k dispozici Zde.

 1. Nezávazná objednávka služeb
 2. Jméno a příjmení(*)
  Neplatný Vstup
 3. Telefon(*)
  Invalid Input
 4. E-mail
  Neplatný Vstup
 5. Služba(*)

  Neplatný vstup
 6. Příloha
  Invalid Input
 7. Zpráva
  Neplatný Vstup
 8. (*)
  Neplatný vstup
 9. Neplatný vstup

 

POMÁHÁME PROVOZOVATELŮM ZAJISŤOVAT

BEZPEČNÝ PROVOZ HERNÍCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH

JIŽ 30 LET !

 

Státem ČR jmenovaný soudní znalec pro obor „bezpečnost dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť“

Držitel personálního
certifikátu od České
společnosti pro jakost
v akreditovaném systému ČIA

komora soudnách znalců

Členka komory
soudních znalců

Předsedkyně komory
SOTKVO

Členka
Hospodářské komory

Auditorka značky kvality
ověřený provoz
hřiště-sportoviště-tělocvična