Bezpečnost a legislativní opora

Pohybové aktivity a sport jsou zároveň také zdrojem rizik, zranění a úrazů. Veškeré druhy pohybových (herních, sportovních a tělovýchovných) aktivit a činností dětí a mládeže ve školní a mimoškolní (rekreační, nácvikové i závodní) činnosti ve všech typech zařízení jsou závislé na mnoha faktorech, které společně vytváří podmínky pro bezpečné hry a sportování. Jedná se nejen o vlastnosti výrobků a kvalitu materiálů, ale i o podmínky provozování, kterými můžeme míru rizika snížit.

Prevence předchází vlastní újmě na zdraví a nezanedbatelnou měrou vede k podstatnému snížení nákladů na léčbu úrazů. Dohled dospělých osob (zákonní zástupci, pedagogové, vychovatelé, odborný personál aj.) je samozřejmě nezastupitelný, nemůže však systematicky nahradit nedostatky technické a provozní, které jsou v působnosti a zodpovědnosti provozovatele veřejného zařízení pro hry nebo sport.

Česká republika má zavedený přísnější režim uvedení herních prvků pro dětská hřiště na trh, než je tomu obecně v EU. Mezi stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“), resp. nového zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh (dále jen „zákon o posuzování shody stanovených výrobků“; přehled všech citovaných zákonů je v příloze 1) se podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 173/1997 Sb.“) řadí „zařízení dětských hřišť“ pod skupinu tzv. prostředků lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže). Shodu herních prvků musí tedy posoudit a potvrdit vydáním certifikátu autorizovaná osoba (zkušebna). Certifikaci podléhají i další zařízení řazené pod tuto skupinu, např. zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb (skateboardingová hřiště, nafukovací herní zařízení aj).

Za splnění základních požadavků na herní i sportovní prvky se považuje splnění odpovídajících požadavků příslušných českých technických norem, které jsou zaváděny z evropských norem (EN). Normy ve vztahu k provádění nařízení vlády č. 173/1997 Sb. jsou vyhlašovány ve Věstníku ÚNMZ jako normy určené.

Prototyp herního prvku je posouzen autorizovanou osobou – zkušebnou, která vystaví certifikát typu, tedy certifikát platný pro stejný typ výrobku s dodržením veškerých parametrů. Avšak pokud výrobce nedodrží předepsané parametry u dalších výrobků nebo herní prvek chybně umístí na dětské hřiště (například tak, že se volný prostor u nuceného pohybu kolotoče překrývá s dopadovou plochou jiného herního prvku) či pochybí v montáži (např. namontuje skluzavku výše nad terénem než je stanoveno, nedodrží předepsané vzdálenosti jednotlivých částí prvků apod.), pak herní prvek pozbývá souladu s požadavky příslušné ČSN EN. Ke změnám úrovně bezpečnosti prvků dochází ale zejména v průběhu používání veřejného zařízení (přirozeným opotřebím, poškozením).

Certifikáty se tedy k prvkům nevztahují po instalaci, která může být (a nezřídka i je) provedena v rozporu s normou.

Proto je pro provozovatele veřejného zařízení velmi důležitá revize (inspekce) nezávislou třetí stranou: osoba s odbornou způsobilostí - revizní technik (nově inspektor dle technického dokumentu TNI CEN-CEN TR 17207:2020 - Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení – Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť) pro herní a sportovní zařízení přeměří testovacími kalibrovanými sondami herní či sportovní prvky uvedené do provozu, ověří shodu s požadavky technických norem, aby tak zjistil celkovou úroveň bezpečnosti a následně vystaví provozovateli revizní (inspekční) protokol.

Některé aspekty hygienických požadavků na provoz hřišť a sportovišť jsou upraveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví).

Pro danou oblast je rovněž zásadní zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jenž v ČR transponuje evropskou směrnici o obecné bezpečnosti výrobků. Účelem tohoto zákona je zajistit, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné (v případech, kde neexistuje specifická regulace).

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník - lze jednoznačně určit, že je to provozovatel či vlastník zařízení, kdo odpovídá za bezpečné provozování herních a sportovních prvků (tělocvičny, dětská hřiště, sportoviště). tzv. generálně; přičemž v drtivé většině případů je to obec či jí zřizovaná právnická osoba, statutární zástupce. Odpovědnost je rozložena do dvou rovin a to odpovědnost majetkoprávní (za škodu) a odpovědnost trestněprávní.

Podle § 2924 občanského zákoníku platí i nadále tzv. objektivní odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou na jím provozovaném dětském hřišti či sportovišti. Znamená to tedy, že provozovatel za škodu vzniklou na jeho zařízení odpovídá objektivně, dokud se z ní nezprostí a to pouze v případě, že prokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Soudy tedy budou v případě škodných událostí velmi podrobně zkoumat, jak provozovatelé svá hřiště a sportoviště provozovali, zda je podrobily odborným vstupním a ročním kontrolám a zda takové kontroly prováděly nezávislé osoby s odbornou způsobilostí.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník– z hlediska trestněprávního vždy za případnou událost odpovídá statutární orgán či odpovědný pracovník, který má ve své kompetenci danou oblast. Je samozřejmé, že žádné pojištění trestněprávní odpovědnost nevyloučí. V trestním řízení se pak většinou jedná o nedbalostní trestné činy ublížením na zdraví. Proto je v zájmu i samotných statutárních orgánu či pověřených pracovníků obcí a ostatních provozovatelů, aby hřiště podléhaly revizím ( inspekcím) a kontrolám. Jen tak se tedy může případná odpovědná osoba vyvinit z trestněprávní odpovědnosti.

Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví musí provozovatel při kontaminaci písku, nevyhovujících hygienických limitech podle vyhlášky č. 238/2011 Sb., zajistit výměnu písku a provést účinná opatření ke snížení pravděpodobnosti jeho kontaminace.

Je proto nutné, aby se provozovatelé v rámci prevence zaměřili formou dodržování určitých podmínek na vytváření bezpečného prostředí a provozování zařízení s minimální mírou rizika. K tomu byla rovněž vydána řada Metodických pokynů jednotlivých resortů (např. MŠMT, Ministerstva vnitra, Ministerstvy zdravotnictví – SZÚ, Ministerstva průmyslu a obchodu – „Desatero“, Příručka správné praxe pro bezpečný provoz apod.).

Předpisová základna pro provoz dětských hřišť a sportovišť – právní předpisy

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
 • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon     o obecné bezpečnosti výrobků)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 •  Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů.
 •  Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Předpisová základna pro provoz dětských hřišť a sportovišť – Resortní metodiky, příručky správné praxe

 

 1. Nezávazná objednávka služeb
 2. Jméno a příjmení(*)
  Neplatný Vstup
 3. Telefon(*)
  Invalid Input
 4. E-mail
  Neplatný Vstup
 5. Služba(*)

  Neplatný vstup
 6. Příloha
  Invalid Input
 7. Zpráva
  Neplatný Vstup
 8. (*)
  Neplatný vstup
 9. Neplatný vstup

 

POMÁHÁME PROVOZOVATELŮM ZAJISŤOVAT

BEZPEČNÝ PROVOZ HERNÍCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH

JIŽ 30 LET !

 

Státem ČR jmenovaný soudní znalec pro obor „bezpečnost dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť“

Držitel personálního
certifikátu od České
společnosti pro jakost
v akreditovaném systému ČIA

komora soudnách znalců

Členka komory
soudních znalců

Předsedkyně komory
SOTKVO

Členka
Hospodářské komory

Auditorka značky kvality
ověřený provoz
hřiště-sportoviště-tělocvična