Odborná způsobilost

V české odborné literatuře, včetně technických norem, nebyl dosud dosažen plný soulad v některých pojmech a termínech zavedených a používaných ve vztahu k dětským hřištím a sportovištím. Zejména se jedná o pojmy týkající se inspekcí – kontrol těchto veřejných zařízení.

V návaznosti na vývoj evropské normalizace (EN 1176-7:2020, TNI CEN TR 17207:2020) je v tomto textu sjednoceno používání pojmu „inspekce“ a „inspektor“, přičemž jinak se v tomto odborném prostředí běžně setkáváme i s použitím výrazů „kontrola“, resp. „kontrolor“, či také „revizní technik“, případně i s dalšími.

Pro provozovatele veřejného zařízení je velmi důležitá inspekce nezávislou třetí stranou – osobou s odbornou způsobilostí v oboru herních a sportovních zařízení, která přeměří kalibrovanými testovacími sondami herní a sportovní prvky uvedené do provozu, ověří shodu s požadavky technických norem, aby tak byla zjištěna celková úroveň bezpečnosti; tato osoba (též revizní technik či inspektor, kontrolor pro herní a sportovní zařízení) následně vystaví provozovateli inspekční protokol. Kvalitní a odborná inspekční činnost je považována za pilíř prevence a bezpečnosti. Certifikáty tzv.“typu“ k herním i některým sportovním prvkům se nevztahují na prvky po instalaci, která může být (a nezřídka i je) provedena v rozporu s normou.

Pro podporu nezávislé kontrolní činnosti byla vydána řada Metodických pokynů jednotlivých resortů (např. MŠMT, Ministerstva vnitra, Ministerstvy zdravotnictví – SZÚ, Příručka správné praxe pro bezpečný provoz apod.). viz LEGISLATIVA

Odborná způsobilost osoby provádějící inspekci zahrnuje odpovídající a dostatečné odborné proškolování, dovednosti a znalosti k výkonu kontroly; odborná způsobilost je definována a vyžadována pro provádění inspekce v již citované normě EN 1176-7, a podstata odborné způsobilosti je vymezena normalizačním dokumentem – CEN TR 17207 Dětská hřiště a rekreační areály – Požadavky na kvalitu a způsobilost inspektorů (2017), a to nejen pro herní ale i pro sportovní zařízení. Komplexní informace o věcné podstatě toho není zde předmětem. Je však realitou, že na trhu existuje mnoho osob, které se prokazují nedůvěryhodnými doklady své způsobilosti.

Doporučuje se proto obracet na subjekty, které disponují doklady, že jsou součástí akreditovaných vzdělávacích systémů, např. modelu spravovaného Českou společností pro jakost,  akreditovaném Českým akreditačním institutem, společností založenou státem, který je plně důvěryhodný. Certifikační akreditovaný orgán ke kurzům „ Revizní technik ( inspektor) herních a sportovních zařízení potvrzuje individuálně inspektory, kteří prokázali požadovanou úroveň znalostí danou „Certifikačním předpisem“ a prokázali způsobilost požadovaného standardu.

Certifikovaný revizní technik (inspektor) Českou společností pro jakost, je osobou s odbornou způsobilostí v oblasti herních a sportovních zařízení, nestrannou a nezávislou ve vztahu k výrobku i k provozovateli zařízení. Svoji odbornou způsobilost k provedení roční nezávislé revize (inspekce) prokazuje certifikátem obdrženém v kvalifikačním systému České společnosti pro jakost (ČSJ) akreditovaném národním akreditačním orgánem ČIA ( Český institut pro akreditaci). Technik prokazuje své schopnosti sérií zkoušek (ústní, písemné, praktické), dokládá praxi, aj. a je pod trvalou kontrolou České společnosti pro jakost a profesní asociace,  kde absolvuje první rok vstupní školení 50 hodin a každoročně 30-50 hodin. Kontrola odborné způsobilosti, doplňování znalostí a trvalá kontrola kvality je prováděna průběžně formou písemných testů.

Certifikovaný revizní technik, který je odborně kvalifikován provádět roční kontroly bezpečnosti veřejných zařízení, je zároveň kvalifikován pro kontroly nově instalovaných veřejných herních i sportovních zařízení všeho druhu.

Doporučujeme vyžadovat před uzavřením smlouvy na inspekci doložení dokladu o splnění požadavků uvedené technické zprávy TNI CEN-CEN TR 17207:2020. Rovněž se doporučuje k předložení „pojištění za škodu přímo pro oblast revizní činnost herních a sportovních zařízení," nikoliv pouze běžné pojištění z provozní činnosti. Výše pojištění inspektora se k pokrytí plnění doporučuje na výši 10 000 000,- Kč.

Z uvedeného vyplývá, že by si provozovatel ve svém vlastním zájmu měl pečlivě volit nejen dodavatele kvalitních herních a sportovních prvků, ale také kvalitní a prověřenou osobu s odbornou způsobilostí: nezávislou ve vztahu k výrobku i k provozovateli, pověřenou k uvedené činnosti, pojištěnou, se znalostí legislativy a ČSN EN, aby mohla být provozovateli plnou zárukou pro správné a bezpečné provozování, neboť provozovatel je ten, kdo je za bezpečný provoz hřišť, tělocvičen a sportovišť z legislativy zodpovědný.

 

Nejvyšší způsobilostSoudní znalec v oboru herních a sportovních zařízení jmenovaný státem – ZDE

Odborná způsobilost – doporučuje se Certifikát v akreditovaném systému ČIA (Český akreditační institut založený vládou ČR) pod trvalou kontrolou České společnosti pro jakost - ZDE

 1. Nezávazná objednávka služeb
 2. Jméno a příjmení(*)
  Neplatný Vstup
 3. Telefon(*)
  Invalid Input
 4. E-mail
  Neplatný Vstup
 5. Služba(*)

  Neplatný vstup
 6. Příloha
  Invalid Input
 7. Zpráva
  Neplatný Vstup
 8. (*)
  Neplatný vstup
 9. Neplatný vstup

 

POMÁHÁME PROVOZOVATELŮM ZAJISŤOVAT

BEZPEČNÝ PROVOZ HERNÍCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH

JIŽ 30 LET !

 

Státem ČR jmenovaný soudní znalec pro obor „bezpečnost dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť“

Držitel personálního
certifikátu od České
společnosti pro jakost
v akreditovaném systému ČIA

komora soudnách znalců

Členka komory
soudních znalců

Předsedkyně komory
SOTKVO

Členka
Hospodářské komory

Auditorka značky kvality
ověřený provoz
hřiště-sportoviště-tělocvična